ข้อตกลงและเงื่อนไข
ข้อตกลงและเงื่อนไข
    1. ผลการอนุมัติเบื้องต้นนี้ เป็นเพียงการพิจารณาวงเงินกู้ จำนวนเงิน และระยะเวลาผ่อนชำระในเบื้องต้น ตามข้อมูลที่ลูกค้าได้กรอกในโปรแกรมนี้เท่านั้น
    2. หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคาร ลูกค้าต้องดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอสินเชื่อ และหนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งกรอกข้อมูลและลงนามในเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน และส่งมอบให้แก่ธนาคาร พร้อมเอกสารประกอบในการพิจารณาให้สินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคาร
    3. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อในขั้นตอนสุดท้าย โดยจะพิจารณาจากข้อมูล และเอกสารประกอบอื่นๆตามที่ลูกค้าได้จัดส่งมาให้แก่ธนาคาร และตามข้อเท็จจริงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาดังกล่าว
    4. เพื่อตอบสนองความต้องการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ธนาคารขอสงวนสิทธิในการบันทึกข้อมูลของลูกค้าไว้สำหรับใช้ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆแก่ลูกค้าต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโครงการดังกล่าวด้วย
    5. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นออนไลน์ หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า